Általános Szállítási Feltételek (eladás)

1. Tárgyi hatály

Jelen rendelkezések az ügyfelek vonatkozásában a BIBUS METALS Kft. („Bibus“) által végzett összes eladásra érvényesek. Az ügyfelek ettől eltérő feltételei nem alkalmazhatóak, kivéve, ha azokat Bibus kifejezetten és írásban elfogadja.

2. Ajánlatok és megrendelések

Ajánlati kötöttségünk megszűnik, ha azt az ügyfél nyomban nem fogadja el, illetve gyári rendelés-visszaigazolás feltételétől függ. A Bibus ajánlatok árra vonatkozó változásainak jogát fenntartjuk, ha a piaci feltételek megváltoznának. A raktárról vagy gyári raktárról való szállítási ajánlatok kötelezettség nélküliek. Olyan eladás illetve bármilyen más jogi ügylet, amely képviseleteinken vagy alkalmazottakon keresztül jön létre, csak akkor kötelező a Bibus -ra, ha azt a Bibus írásban visszaigazolja. Az ügyfelek gyártóműből való kiszállításra vonatkozó megrendelései a Bibus vonatkozásában csak Bibus általi átvétel írásos visszaigazolása után válnak kötelező érvényűvé.

3. Specifikációk

A Bibus ajánlataiban rögzített határidők lejárta után az ügyfelek nem határozhatnak meg specifikációkat az egyes részek vonatkozásában. A Bibus csak azzal az előfeltétellel vesz figyelembe specifikációkat, ha azokat az a gyártómű, ahonnan a Bibus az árut beszerzi, azt elfogadja.

4. Fizetés

A beszerzési költségeknek a Bibus érdekkörén kívül eső (pl. ötvözetek felárai, vámtételek növekedése, valuta árfolyamok változása, stb .) növekedését az ügyfelek viselik. A Bibus számláit a kiállítás szerinti pénznemben kell megfizetni, előre utalással vagy készpénzzel; fizetési megállapodással rendelkező ügyfelek esetében a beérkezéstől számított 30 napon belül. Határidőn túli fizetés esetén a Ptk. szerinti mindenkor érvényes késedelmi kamat válik esedékessé. Kiszállítási dátumnak – függetlenül a vevőhöz való beérkezés napjától – az a nap számít, amelyen az árut átadták a kiindulási állomáson vagy a szállítmányozónak.
Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a fizetési tapasztalatainkat egy információs adatbanknak átadjuk. Fizetési késedelem esetén felmerülő felszólítási költségek és behajtási díjak is az ügyfelet terhelik.

5. Szállítás

Az ügyfél által megjelölt vagy a Bibus által megadott szállítási határidők nem fix határidők. A szállítási határidők meghosszabbodnak a Bibus-on kívülálló okokból bekövetkező akadályok esetén. Az ügyfél csak akkor léphet fel kár, késedelmi kamat vagy szerződéstől való elállási igénnyel, megkésett vagy elmaradt szállítás miatt a Bibus-al szemben, ha súlyos gondatlanságot vagy szándékosságot tud bizonyítani.

Ha az ügyfél vizsgálati vagy megfelelőségi bizonyítványt (műbizonylatot) igényel, akkor ezt legkésőbb a megrendeléssel egyidejűleg tudatnia kell. A bizonyítvány és a vizsgálati átvételi jegyzőkönyvek költségei az ügyfelet terhelik.
 A Bibus számára a számla kiállításakor a gyártóműben vagy a raktárban a súlyra és a szállítási terjedelemre megadott adatok az irányadóak. Az egyes tételekre vonatkozó adatok irrelevánsak. Mértékadó csak a tételek összsúlya. A gyártóművekben érvényes tűrési értékek a Bibus kiszállítására is érvényesek.

6. Fuvarozás

Az áruk szállítása teljes mértékben az ügyfél költségére történik, kizárva a Bibus-nak a szállításra, fuvaroztatására és csomagolására vonatkozó bármilyen felelősségét. A haszon és a kockázat az árunak a gyártóműből vagy a raktárból való eltávozásával az ügyfélre száll át. A kockázatviselésre vonatkozó szabályozás akkor is érvényes, ha a Bibus kivételesen a szállítás költségeit részben vagy egészében átvállalja. Egyébként az INCOTERMS 2000 szabályozásai érvényesek.

7. Hiány miatti kifogások

Az áruszállítással kapcsolatos reklamációkat az ügyfélnek az áru beérkezéséhez vagy (rejtett hiba esetében) a tudomásra jutástól számított nyolc napon belül kell a Bibus-al ajánlott levélben és mennyiségi/minőségi vonatkozásban részletesen tudatni. Hat hónap után a hiányok miatt kifogások elévülnek. A vevőnek lehetőséget kell adnia a Bibus számára, hogy a kifogásolt árukat a leszállított állapotban megtekinthesse. Ha a vevő ezt a kötelezettségét nem teljesíti, vagy a hiány miatti kifogással elkésik, akkor a szállítást elfogadottnak kell tekinteni. A jogos hiány miatti kifogás esetén a Bibus választhat : a hibás, megmunkálatlan árut visszavétele, cseréje vagy az értékcsökkenés kifizetése között. A Bibus-al szembeni további igények, mint pl. a szerződéstől való elállás, kárigény, elmaradt haszon, késedelmi- kamat és büntetés, kizártak.

8. Rendkívüli események

Azon rendkívüli események, amelyek a Bibus számára a szerződés szerinti teljesítést jelentősen megnehezítik vagy ellehetetlenítik (mint hatósági tiltások, nyersanyag hiány, üzemzavar, sztrájk, háború) és amelyek a szerződés megkötésekor nem voltak előreláthatóak, lehetővé teszik  a Bibus számára, hogy választása szerint az általa vállalt szállítási határidőket meghosszabbítsa vagy a szállítást teljesen vagy részben elmulassza, anélkül, hogy ebből a vevőnek a Bibus-al szemben bármilyen kártalanítási vagy egyéb igénye származna.

9. Illetékesség és alkalmazandó jog

A Bibus általi áruszállításokra vonatkozó bármilyen vitás kérdés esetén a felek kikötik a Bibus székhelyén működő rendes bíróságok illetékességét. Alkalmazandónak a svájci kötelmi jogot választják (a nemzetközi árueladási szerződésekre vonatkozó ENSZ Egyezmény kizárásával).