Általános Szállítási Feltételek (beszerzés)


A. Általános rendelkezés

1. A megrendelés elfogadásával vagy a megrendelt áruk kiszállításával a BESZÁLLÍTÓ elfogadja a jelen szerződésben leírt feltételeket.

2. Fogalom meghatározások

 Ügyfél: a vevő vásárlója

 Áruk: alapanyagok

 Szerződő fél/Szerződő felek: a vevő vagy a beszállító vagy mindkettő

 Megrendelés:  a vevő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a beszállító meghatározott áruit beszállítsa és ezen áruk kiszállításával egyidejűleg a határidők és a feltételek elfogadása. Ezen feltételek vonatkoznak a kiszállítási ütemtervre és a lehívásos megrendelésekre.

 Vevő: az illetékes vásárló cég amely kapcsolatban áll a BIBUS METALS Kft.-vel

 Beszállító: az áru előállítója, forgalmazója vagy értékesítője

3. Forma

 Csak az igazolható (írásos, fax, e-mail) megrendelések kötelező érvényűek. Szóban, ill. telefonon történt megrendelések, valamint változtatások vagy kiegészítések a VEVŐ megrendelésében vagy egyéb feltételekben, amelyek eltérnek az eredeti megrendeléstől, csak akkor kötelező érvényűek, ha a VEVŐ ezt igazolható formában nyújtotta be. A BESZÁLLÍTÓNAK azonnal vissza kell küldenie a megrendelés visszaigazolást, amely tartalmazza a szállítás pontos dátumát.

4. Együttműködés

 Mindkét szerződő félnek folyamatosan tájékoztatnia kell a másik felet minden, a felek számára fontos olyan ügyben, amely hatással lehet a teljesítésre az általános szerződési feltételek értelmében. A feleknek minden ilyen esetben úgy kell fogalmazniuk és olyan kifejezéseket kell használniuk, amelyek szükségesek a megfelelő teljesítés minden vonatkozásban történő biztosításához.
 

B  Árak, fizetés és szállítási feltételek

5. Árak

A megrendelésben leírt ár érvényes. Amennyiben nincs egyéb megállapodás, az ár fix és ÁFA nélkül értendő. Minden további költséget a BESZÁLLÍTÓ visel. Ez vonatkozik minden vámra, konzuli költségre, fuvardíjra, biztosítási díjra és bármely további költségre.

6. Fizetés

 6.1 A fizetést a megállapodásban szereplő fizetési feltételeknek megfelelően kell teljesíteni (a számlának a megrendelésen szereplő címen történő átvételének dátumából számolt, de nem korábbi, mint a kiszállítás dátuma), és a felek által írásban elfogadott bármilyen egyéb feltételek szerint. A fizetési határidő, egyéb megállapodás hiányában, hatvan (60) nap a kiszállítás hónapjának végétől. Minden számlát megfelelően kell címezni, névre szóló megjelölés nélkül.

 6.2 A számla végösszegének átutalása nem jelenti a kiszállítás vagy a számlázott összeg elfogadását.

 6.3 A VEVŐ jogosult csökkenteni az összeget amellyel ő vagy valamely társvállalata tartozik a BESZÁLLÍTÓNAK azon összegek ellenében, amelyekkel a BESZÁLLÍTÓ tartozik a VEVŐNEK vagy annak valamely társvállalatának.

7. Szállítási feltételek

 Az elfogadott kiszállításra vonatkozó megállapodást az Incoterms-nek megfelelően kell értelmezni. Bármilyen kétség felmerülése esetén, az Incoterms legfrissebb kiadása alkalmazandó. Az áruk és szolgáltatások teljesítésének helye a megegyezésben szereplő rendeltetési hely.

C  Garancia és minőség

8. A BESZÁLLÍTÓ garantálja a kiszállított áruk hibamentességét. Az áru hibásnak tekinthető amennyiben:

 (i)  bármilyen vonatkozásban eltér
      a VEVŐ által igényelt műszaki 
      követelményektől
 (ii) nem felel meg azon jellemzőknek
      amelyekre a BESZÁLLÍTÓ hivatkozott
      mintáival, prototípusaival vagy
      a marketing során
 (iii) nem illeszkedik ahhoz a bizonyos feladathoz
      amelyhez a felek használni szándékozták.

8.1 A garanciális időszak huszonnégy (24) hónapig érvényes attól a dátumtól, amikor az árut kiszállították a BESZÁLLÍTÓ raktárából.A fent említett időkorlát nem hatályos, ha személyi sérülés vagy a hibás alkatrészen kívüli anyagi kár veszélye áll fenn vagy ismétlődő hiba fordul elő.

8.2 A felek köthetnek egy külön megállapodást a garanciális reklamációk kezelésére és egy átfogóbb garanciális felelősség meghatározására.

D  A hibákért és hiányosságokért való felelősség,  szankciók

9. Felelősség a hibákért és hiányosságokért

 9.1 Amennyiben az áru a fentebbi 8.1 pont értelmében hibás vagy a kiszállítás nem a megállapodott mennyiséget tartalmazza, akkor a VEVŐ jogosult (i) azonnali helyesbítést igényelni (ii) azonnali csere árukiszállítást igényelni.

 9.2 Ha hibás áru nem javítható vagy cserélhető késedelem nélkül, vagy gyártás kiesés veszélye áll fenn a VEVŐNÉL vagy az ÜGYFÉLNÉL, esetleg kiszállítási probléma fordulhat elő a VEVŐNÉL vagy az ÜGYFÉLNÉL, akkor a VEVŐ jogosult a BESZÁLLÍTÓ jóváhagyását követően, az utóbbi költségére végrehajtani a szükséges javításokat, illetve részben vagy egészében megszakítani az áru megrendelését és az egyéb olyan árukét, amelyeket a VEVŐ vagy az ÜGYFÉL nem tud használni a másik áru hibája vagy hiányossága miatt. Emellett jogosult más beszállítótól pótbeszerzésekre.

 9.3 A 9.1 és 9.2 pontokban leírtakon felül a BESZÁLLÍTÓNAK kompenzálnia kell a VEVŐT bármely veszteségért vagy sérülésért cserébe, amely közvetlenül vagy közvetetten a kiszállítás hibájából vagy hiányosságából származik, beleértve de nem kizárólagosan az össze- és szétszerelési költségeket, a keresésre és elemzésre fordított kiadásokat és a selejtezési részszállítási költségeket.

 9.4 Ha valamely hibás áru kiszállításának következtében a VEVŐ szükségesnek tartja a BESZÁLLÍTÓ által az adott áruból kiszállított teljes készlet átvizsgálását, akkor a VEVŐ jogosult a BESZÁLLÍTÓ általi elfogadást követően, ezen vizsgálatok elvégzésére ez utóbbi költségére és anélkül, hogy megvárná ez utóbbi jóváhagyását. Az értesítésnek tartalmaznia kell a hiba természetét valamint a vizsgálat idejét és helyszínét. Amennyiben megoldható, a BESZÁLLÍTÓNAK is jelen kell lennie a vizsgálaton.

10.  Termékfelelősség és biztosítás

 10.1 A BESZÁLLÍTÓNAK kompenzálnia kell a VEVŐT minden közvetlen és közvetett veszteségéért és káráért, ami abból következik, vagy összefüggésben van azzal, hogy egy termék vagy áru személyi sérülést vagy anyagi kárt okozott a termék hibájából adódóan.
 Ha a VEVŐ ilyen reklamációt kap, akkor a VEVŐNEK azonnal értesítenie kell erről a BESZÁLLÍTÓT és a feleknek el kell végezniük minden szükséges vizsgálatot annak érdekében, hogy az ilyen hibák maximálisan elkerülhetőek legyenek. A VEVŐ kérésére a BESZÁLLÍTÓNAK segíteni kell a VEVŐT bármilyen kérdéses esetben.

 10.2 Amennyiben fennáll annak a veszélye, hogy egy termék személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat az áru hibájából fakadóan és emiatt a VEVŐ vagy az ÜGYFÉL úgy dönt, hogy visszahívja valamely termékét, akkor a BESZÁLLÍTÓNAK kompenzálnia kell a VEVŐT a visszahívás okán felmerülő költségeiért.

 10.3 A BESZÁLLÍTÓNAK kötnie és rendelkeznie kell egy termékfelelősségi biztosítással a megrendelési megállapodás ideje alatt és a VEVŐ kérésére el kell küldenie a VEVŐ részére a biztosítási kötvény egy másolatát. A termékfelelősségi biztosítás biztosítási értékének legalább 1 millió Euró értékűnek kell lennie.

E  Kiszállítás

 11.1 A kiszállítás akkor teljesül, amikor az összes áru a VEVŐ birtokába kerül vagy rendelkezésére áll, beleértve a dokumentációkat is, mint például a minőségi tanúsítvány. Minden árut a VEVŐ megrendelésével és egyéb kiegészítésekkel, valamint az egyéb megállapodott feltételekkel szigorú összhangban kell kiszállítani. Rész- és elő-kiszállítások esetén szükséges a VEVŐ előzetes írásos beleegyezése.

 11.2 Minden árut gondosan és megfelelően elő kell készíteni és be kell csomagolni úgy, hogy megfelelő védelmet nyújtson a sérülések ellen a szállítás és a BESZÁLLÍTÓ telephelyén vagy a kiszállítás helyszínén való raktározás során. Minden olyan sérülést, amely a helytelen vagy elégtelen csomagolás miatt következik be, ki kell javítani a BESZÁLLÍTÓ költségére és a BESZÁLLÍTÓNAK kárpótolnia kell azon költségeket, amelyek a sérülések kezelése nyomán merültek fel.

 11.3 Az áruk tulajdonjoga és a kockázat a BESZÁLLÍTÓRÓL a VEVŐRE száll a kiszállításkor, azaz a teljesítés helyszínére való megérkezéskor.

 11.4 Az időben történő kiszállítás elsődleges. A BESZÁLLÍTÓNAK írásban kell értesítenie a VEVŐT, amennyiben a késedelmes kiszállítás előrelátható, jelezve a késedelem okát.
 Késedelmes kiszállítás esetén a VEVŐ jogosult (i) teljesen vagy részben beszüntetni az áru megrendelését és egyéb olyan árukét is, amelyeket a VEVŐ úgy ítél meg, hogy nem tud felhasználni a késedelmes kiszállítás miatt, és (ii) pót-megrendeléseket eszközölhet más BESZÁLLÍTÓKTÓL. A BESZÁLLÍTÓNAK kompenzálnia kell a VEVŐ késedelmes kiszállításból adódó közvetlen és közvetett veszteségeit és kárát.

F  Egyéb feltételek

12. Jogi követelmények

 Az összes résztvevő félnek meg kell felelnie a teljesítésre vonatkozó törvényi előírásoknak és a szabályozásoknak amelyek ezen általános szerződési feltételekhez kapcsolódnak.

13. Nem kizárólagos ellátás

 A BESZÁLLÍTÓ nem kizárólagos BESZÁLLÍTÓJA az áruknak.

14. Export szabályozások és eredet

 Ha bármely áru vagy összetevő, amelyet a BESZÁLLÍTÓ szállít a VEVŐNEK, országos export szabályozásnak vagy korlátozásnak tárgyát képezi azon az országokban, amelyekben a BESZÁLLÍTÓ gyártja az alkatrészt azoknak az országoknak ahonnan az összetevők származnak, a BESZÁLLÍTÓ köteles ezt, a felek technikai előírásokról való megállapodását megelőzően, írásban jelezni a VEVŐNEK és az export szabályozás által érintett hatályosságról tájékoztatást adni.

15. Titoktartás

 15.1 Minden információt, berendezést, know-how-t és technikai dokumentációt, beleértve az elektronikus formában tárolt adatokat és digitális formában tárolt geometriákat, amelyekhez a BESZÁLLÍTÓ hozzáférést kapott a VEVŐTŐL a felek üzleti kapcsolatai által, a megrendelési szerződés időtartamára és további tíz (10) évig a BESZÁLLÍTÓ titkosként kell kezelje és nem használhatja másra csak a VEVŐ számára történő szállításhoz. Ezen információkat nem lehet megmutatni, nem lehet továbbadni vagy használni csak azon személyeknek mindkét fél részéről, akik közvetlenül kapcsolatban vannak a VEVŐNEK történő kiszállítás megvalósításával. Az ilyen titkos információk másolása és sokszorosítása csak a BESZÁLLÍTÓ VEVŐVEL szembeni kötelezettségeinek teljesítése során engedélyezett, tekintettel az érvényben lévő szerzői jogi törvényekre és szabályozásokra.

 15.2 A BESZÁLLÍTÓ nem hozhatja nyilvánosságra a felek üzleti kapcsolatát semmilyen reklámban vagy egyéb médiában a VEVŐ előzetes írásos hozzájárulása nélkül. A BESZÁLLÍTÓNAK ezen felül a VEVŐ megrendeléseit és az összes vonatkozó kiszállítást bizalmasan kell kezelnie.

 15.3 A BESZÁLLÍTÓNAK a VEVŐ kérésére vissza kell juttatnia vagy meg kell semmisítenie minden a 14.1 részben említett dokumentumot, beleértve az ezekről készült másolatokat is.

16. Elválaszthatóság

 Abban az esetben, ha a szerződés valamely cikkelye érvényét veszti, például új szabályozás miatt, akkor csak a nevezett cikkely tekinthető érvénytelennek, míg a többi cikkely hatályos marad. A feleknek ilyen esetben azonnal kötniük kell egy új szerződést, amely leváltja az érvénytelent és lehetőség szerint tartalmával a korábbival egyenértékű eredményre vezet.

G  Vis major

17.1 “Vis major” minden olyan esemény, amely a szerződő felek hatáskörén kívülálló okok miatt következik be, amely nem volt előre látható, elkerülhetetlen vagy megelőzhető, amely nem volt ismert a megrendelés elfogadásakor és amely megakadályozza a teljesítést részben vagy egészben bármely fél részéről. Ilyen események közé tartozik pl. a földrengés, hurrikán, árvíz, háború, járvány, zavargások és minden olyan egyéb esemény, amely nem volt előre látható, nem volt megelőzhető vagy nem volt befolyásolható. A kétségek elkerülésére, a sztrájk, a kizárás vagy egyéb ipari akciók vagy vita, ami kizárólag a BESZÁLLÍTÓ és/vagy annak alvállalkozói vagy képviselője felelőssége, nem tekinthető vis major eseménynek.

 17.2 Ha egy vis major esemény bekövetkezik, a felek érintett szerződéses kötelezettségeit fel kell függeszteni a vis major által okozott késedelem idejére. A kötelezettségek teljesítésének határidejét a késedelemmel azonos időtartammal büntetés nélkül meg kell hosszabbítani. A VEVŐNEK joga van visszavonni a megrendelést.

 17.3 A vis major igényt támasztó félnek írásban azonnal értesítenie kell a másik felet és a bejelentéstől számított tíz (10) napon belül bizonyítékkal kell szolgálni a vis major eseményről és annak várható időtartamáról.

H  Alkalmazandó jogszabályok

18 Alkalmazandó jogszabályok és jogviták

 18.1 Ezen általános szerződési feltételek a VEVŐ tevékenységének országában a szerződéskötéskor hatályos törvények és szabályozások mellett érvényesek.

 18.2 Bármilyen az általános szerződési feltételekből vagy a megrendelésekből eredő jogvita rendezésére a VEVŐ telephelyén illetékes bíróság jár el.